Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Tenzij dwingende wettelijke bepalingen het tegendeel beweren, zijn deze algemene voorwaarden
van toepassing op alle activiteiten van Go2Evolution. Deze algemene voorwaarden, evenals
eventuele specifieke voorwaarden van Go2Evolution, worden geacht aanvaard te zijn door haar
klanten, zelfs als ze in strijd zijn met hun eigen algemene of specifieke voorwaarden. Eventuele
uitzonderingen op deze voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd en gemeld door een
persoon die bevoegd is om Go2Evolution te binden.

Artikel 2.

De aanbiedingen van Go2Evolution zijn vrijblijvend. Therapeutische zorg is pas definitief nadat
deze schriftelijk is bevestigd en ondertekend door een persoon die bevoegd is om Go2Evolution
te binden. Deze bevestiging vindt plaats bij het eerste contact tussen therapeut en cliënt.
Go2Evolution is ontheven van elke aansprakelijkheid in geval van niet-uitvoering als gevolg van
overmacht, staking, uitsluiting, overlijden, ziekte, pandemie, enz..

Artikel 3.

De afspraaktijden worden uitsluitend ter informatie vermeld. Contacten en opvolgingen gebeuren
op eigen risico van de klant, waarbij de risico-overdracht plaatsvindt bij ondertekening van het
contract met Go2Evolution. Go2Evolution behoudt zich het recht voor om de diensten te
factureren bij aanvang van de sessies of naarmate de sessies vorderen, zelfs als deze
gedeeltelijk zijn, volgens de afspraak die tussen de therapeut en zijn cliënt is gemaakt op het
moment van ondertekening van het contract.

Artikel 4.

De dienstverlening van Go2Evolution wordt gegarandeerd door de kwaliteit van de trainingen. De
aansprakelijkheid van Go2Evolution is beperkt tot het leveren van diensten die bij de klant
worden aangeboden en besteld, zonder dat zij aansprakelijk is voor enige terugbetaling,
compensatie of schadevergoeding van welke aard en uit welke hoofde dan ook.

Artikel 5.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen van Go2Evolution contant betaalbaar
op het adres van Go2Evolution. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle
verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de eerder verleende
betalingsfaciliteiten. Indien de betaling voor een deeldienst niet op de vervaldatum is voldaan,
behoudt Go2Evolution zich het recht voor om het saldo van de bestelling te annuleren.

Artikel 6.

Bij gebreke van betaling van een factuur op de vervaldag en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, erkent de schuldenaar aansprakelijk te zijn voor de betaling van een
schadevergoeding vastgesteld op 15% van het opeisbare factuurbedrag met een minimum van €

150,00 en een intrest tegen het tarief bepaald door de wet van 02.08.2002 betreffende de strijd
tegen betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 7.

De klant erkent dat de diensten eigendom blijven van Go2Evolution tot de volledige betaling van
de factuur in geval van niet-betaling op de vervaldag.

Artikel 8.

Alle annuleringen van afspraken met Go2Evolution-therapeuten dienen minimaal 48 uur van
tevoren te worden gedaan. Indien dit niet is gebeurd, behoudt Go2Evolution zich het recht voor
om de sessie(s) in rekening te brengen. Dit annuleringsbeleid wordt strikt gehandhaafd.
Go2Evolution zorgt er op haar beurt voor dat afspraken zo snel mogelijk worden geannuleerd als
de therapeut verhinderd is. Deze annulering gaat altijd gepaard met een voorstel voor een
nieuwe afspraak.

Artikel 9.

Het servicecontract, waarvoor Go2Evolution en haar opdrachtgever zich hebben verbonden, zal
door beide partijen moeten worden gerespecteerd. Als de klant besluit de diensten stop te zetten
vóór het einde van de diensten en sessies die in het contract zijn overeengekomen, behoudt
Go2Evolution zich het recht voor om het saldo van het aanbod niet terug te betalen, behalve in
geval van overmacht.

Artikel 10.

Indien de cliënt aan het einde van de contractueel vastgelegde dienstverlening de dienstverlening
van de Go2Evolution-therapeuten wenst uit te breiden, kunnen aanvullende diensten en sessies
worden geleverd en deze worden gefactureerd boven op het bedrag dat in de initiële offerte is
vastgelegd. Hiervoor wordt een addendum aan het oorspronkelijke contract toegevoegd, waarin
het aantal extra sessies en de meerprijs worden vastgelegd. In dat geval gelden voor de
aanvallende diensten dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke diensten.

Artikel 11.

Go2Evolution wijst elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal, fysieke of materiële ongevallen,
of enige andere schade die haar klanten overkomt tijdens de uitoefening van haar functies.

Artikel 12.

Het versturen van de factuur met daarop het eindsaldo geldt als een verzoek om ontvangst, als
dit niet eerder is gebeurd. Bij ontstentenis van een klacht per aangetekende brief binnen de
twintig dagen vanaf de factuurdatum, worden de werken als definitief en zonder voorbehoud
ontvangen beschouwd.

Artikel 13.

In geval van een geschil, anders dan de invordering van onbetaalde facturen, verbinden de
partijen zich ertoe om eerst een beroep te doen op bemiddeling door een erkende bemiddelaar
aan te stellen en deel te nemen aan twee sessies van minstens twee uur om te proberen een
minnelijke oplossing te vinden.

Artikel 14.

Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Tongeren, zelfs in geval van een beroep op garantie of meerdere gedaagden.

Go2Evolution behoudt zich echter het recht voor om te dagvaarden voor de rechter van de zetel
van de verdachte of een van de verdachten. Geen enkele betalings- of uitvoeringsmethode zal
aanleiding geven tot schuldvernieuwing of afwijking van deze uitdrukkelijke clausule van
exclusieve toekenning van jurisdictie. Enkel het Belgische recht zal van toepassing zijn.